צו לויטערע ברעגן

Rajzel Zychlinsky

שמשון

ס'איז געװען ין אַ שטילן פֿאַרנאַכט.
אויפֿן פֿענצטער האָט זיך געלאָשן
אַ קריגל מיט האָניק,
אויפֿן טיש – אַ זאַלצמעסטל מיט זאַלץ.
דלילהס קני זענען געװען װײס און רונדיק,
און שמשונס ליפּן
גראָב און
ן טרויעריק.
אַלץ איז שוין געװען:
דאָס װײב,
דער לײב,
דער האָניק;
אין דרײהונדערט פֿװקסן אַרײנגעבלאָזן פֿײער,
אויפֿן באַרג הרמון אין אַ פֿאַרטאָג
אַרויפֿגעטראָגן אויף די אַקסלען
די טויערן פֿון אַ שלאָפֿנדיקער שטאָט;
מיטן קינבאַק פֿונ אַן אײזל
טויזנט מאַן געשלאָגן,
טאָלן געקושט
און בערג אויף די הענט געטראָגן.
אַלץ איז שוין געװען.
אָ, דו װײב פֿון טאַל שורק.
זע, איך בין שטאַרק,
נאָר איך בין טרויעריק.
לײיז מיך אויס!
לײז מ'ך אויף!
זעסט מײנע לאָקן?
נעם, שנײד זײ אָפּ!
בינד מיר די הענט,
בינד מיר די פֿיס!
איך װיל זײן אַזוי װי דו,
אַזוי װי איר,
אַזוי װי אַלע.
איק װיל מורא האָבן פֿאַר אַ לײב,
אונ כ'װיל קניען פֿאַר אַ באַרג!

אָ, די װײב פֿון טאַל שורק!
און שמשון האָט געקושט דלילהס קני,
און שמשון האָט געװײנט אויף אירע קני.

יאנואר

זעקס הינט האָבן זיך געטראָפֿן
בײ איר טיר
און זיך צעװײנט.
זי װעט אַרויסקומען אָדער נישט?
דער װײסער הינט
מיטן געלן פֿלעק אויפֿן רוקן
האָט זיך געצעסט אויף די הינטערשטע פֿיס
און ציטערט.
זײן דאַרער שאָטן ליגט אַ בלויער
נעבן אים אויפֿן שנײ.
דער שװאַרצער הונט האָט געפֿונען אַ בײן,
נאָר זײנע אויערן פֿלאַטערן אין װינט.
דער ברוינער הונט רירט זיך נישט
פֿון דער טיר.
דער פֿערטער,
דער פֿינפֿטער,
דער זעקסטער
האַלדז נעבנ האַלדז.
די נאַכט איז העל.
די קאָרע אויף די װערבעס
פּלאַצט.
אַלע שטערן זענען אויפֿן אָרט.
דורק דעם פֿאַרפֿרוירענעם טײך
גלאַנצן די גרינע אויגן פֿון דער דערטרונקענער.
זי װעט אַרויסקומען,
אָדער נישט?

פֿון א װאלקן

פֿון אַ װאָלקן קוקט אויף מיר די מאַמע
מיט פֿאַרבלוטיקטע אויגן –
טאָכטער, פֿאַרבינד מיר די װוּנדן,
איר גרויער קאָפּ איז פֿאַרבויגן.

מײן שװעסטער װײנט צװישן די בלעטער
פֿון אַלע גרינע בײמער:
מײנ מײדעלע, מײן טאָכטער װוּ איז?
רײזל, קלויב צונויף אירע בײנער.

מײן ברודער שװימט אינ די װאַסערן
טעג, װאָכן, יאָרן.
אַ שטײן איז צוגעבונדען צו זײן האַלדז.
דער הימל לויכט מיט בלויע טרערן.

מײן שכן װעקט מיך אין די נעכט:
מען האָט מיך געהאָנגען מיטן קאָפּ אַראָפּ.
נעם מיך אַראָפּ פֿון דער תָּליה – הײב מיך אויף.
אָ, װי עס טוט װײ יעדע האָר אויף מײן קאָפּ.

מאַי, איך גײ אַרום צװישן שאָטנס
מיט מײן קלײנעם זון אויף די הענט
אַזויפֿיל לעבנס פֿאַרשניטענע קלאַמערן זיך
צו מיר, צו מײנע װינקלען, צו מײנע װענט.

אַזויפֿיל לעבנס פֿאַרשניטענע ציטערן
אויף די לאַנגע װיעס פֿון מײנ קינד,
אַזויפֿיל לעבנס פֿאַרשניטענע קלאַנגן
אין מאַי, אין פֿרילינגדיקן װינט.
קאַזאַן, 1943
מײן שװעסטער חנה

אויפֿן גרינעם גראָז,
הינטערן הויכן באַרג
בלאָנדזשעט אַרום מײן שװעסטער חנה.
איך רוף זי אין די נעכט:
שװעסטער מײןע, קום.
ענטפֿערט זי גאָרניש–
עס רוישן די קאַשטאַנען.

אויף אַ קילן װאָלקן
אין אַ בלויער שיף
שװימט אַרום מײן שװעסטער חנה.
איך רוף זי אין די טעג:
שװעסטער מײןע, װאַרט, –
ענפֿערט זי גאָרנישט –
און סװימט אַװעק פֿון דאַנעט.

נאָר אָפֿטמאָל װײנט דער שפּיגל,
איך קוק אַרײן דאָרט טיף
אין די אומעטיקע אויגן
פֿון מײן שװעסטער חנה –
די האָר זענען שוין גרוי –
נײן, דאָס א'ז דאָך אַש
פֿון מײן שװעסטער חנה.

אינדערפֿרעמד

ס'יז נישט מײן פֿענצטער,
איז עס אויך נישט מײן ביסל שנײ.
אין פֿרעמדן הויז
װאַך איך
אין אַ פֿרעמדער נאַכט.
אין פֿרעמדן לאַנד
בעט איך
צו אַ פֿרעמדן גאָט.

פֿון װאַנעט?
װוּהין? –
שרײט אַ שטערן פֿון הימל
טיף,
נאָר איך שװײג,
װי עס שװײגט,
אַ פֿאָרבלונדזשעטער בריװ.

הארבסט

עס קומען איזט די רעגנדיקע טעג.
די קאַרטאָפֿל האָט מען שוין
אויסגעגראָבען אין פֿעלד.
עס פֿאַלט אַראָפּ דער לעצטער בלאַט
דער בוים שטײט נאַקעט
און גרײט
פֿאַרן װינט.
מענטש! אויב דו האַסט אַ הײם,
װעסטו פֿאַרקלעפּן דײנע פֿענצטער
מיט קיט און מיט לײם.
און אין אָװענט װעסטו אָנצינדן אַ לאָמפּ.

און װער עס האָט נישט קײן הײם,
דער װעט ברײטער עפֿענען די אויגן.
דער װעט מיטגײן מיט די װאָלקנס
פֿון לאַנד צו לאַנד
מיט אַן אויפֿגעשטעלטן קאָלנער
און מיט אַ בײנערריקער האַנט –
װער עס האָט נישט קײן הײם.